Regulamin

UWAGA: z powodu dużej ilości zgłoszeń rozwiązanie konkursu odbędzie się w terminie późniejszym. Pracujemy…

KONKURS ŚWIĄTECZNY MAGAZYNU GITARZYSTA

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu Świątecznego jest firma AVT-Korporacja Spółka z o.o.; 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11; NIP 527-020-01-77; Kapitał zakładowy 700 000,00 zł; Numer KRS: 0000035930, zwana dalej ,,Organizatorem’’.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 5 grudnia 2017 r. przez wprowadzenie na rynek numeru 144 Gitarzysty, w którym konkurs opublikowano na stronach 62-72 (z wyłączeniem stron 65, 69).

1.3. Zamknięcie Konkursu nastąpi 2 stycznia 2018 r., a jego rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników na stronie www.magazyngitarzysta.pl najpóźniej do dnia 9 stycznia 2018 r.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe na adres redakcja@magazyngitarzysta.pl do dnia 02.01.2018 z dodanym wpisem [KONKURS GITARZYSTY] w tytule e-maila -> (wstawienie frazy [KONKURS GITARZYSTY] do tytułu wiadomości e-mail jest bardzo ważne ze względu na automatykę segregacji tych wiadomości i dalszy proces ich obróbki).

2.4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uzupełnienie wszystkich 4 pól w pliku konkursowym (patrz p. 4.2).

2.5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

 

3. KONKURS

3.1. Zgłoszenia będą oceniane pod względem prawidłowości odpowiedzi na 1. pytanie sprzętowe oraz jakości i kreatywności odpowiedzi na 2. pytanie konkursowe.

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Uczestnik konkursu wybiera nagrody, o które chce konkurować w drukowanym magazynie Gitarzysta nr 144 (12/2017) na stronach 62-72 lub na stronie internetowej www.konkurs.magazyngitarzysta.pl (wszelkie ew. zmiany w konkursie ogłaszane będą na tejże stronie WWW).

4.2. Po wybraniu nagrody uczestnik czyta jej opis na stronie www.konkurs.magazyngitarzysta.pl, odnajdując na końcu pytanie konkursowe oraz spis czynności, jakie trzeba wykonać, by zakwalifikować się do konkursu (odpowiedź na pytanie, uzasadnienie, zdjęcie aktualnego numeru Gitarzysty oraz deklaracje).

4.3. Uczestnik przesyła odpowiedzi w formie mailowej zgodnie z p. 2.3 niniejszego regulaminu. Każdy produkt MUSI być wysłany w osobnym e-mailu (!).

 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1. Ocena nadesłanych odpowiedzi dokonywana będzie przez Jury Konkursowe powołane przez Organizatora do dn. 2 stycznia 2018.

5.2. Jury konkursowe biorąc pod uwagę prawidłowość merytoryczną oraz kreatywność odpowiedzi wyłoni zwycięzców w drodze głosowania.

5.3. Z posiedzenia komisji sporządzony zostanie protokół konkursowy podpisany przez wszystkich członków Jury.

5.4. Zwycięzca zdobywa prawo zakupu wybranej nagrody za kwotę 1 PLN (słownie jeden złoty polski).

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub dystrybutora.

5.6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.7 Laureat konkursu ma prawo do rezygnacji ze zdobytej nagrody.

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.konkurs.magazyngitarzysta.pl najpóźniej do dnia 9 stycznia 2018 r.

6.2. Niezależnie od powyższego, WSZYSCY zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail).

6.3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub w przypadku większych nagród przesyłką kurierską.

6.4. Warunkiem wydania nagrody jest uiszczenie umownej kwoty 1 PLN (patrz p. 5.4.).

6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs Świąteczny – Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

7.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu u sekretarza redakcji magazynu Gitarzysta, w Warszawie przy ul. Leszynowej 11 oraz na stronie internetowej www.konkurs.magazyngitarzysta.pl

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: redakcja@magazyngitarzysta.pl

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

9.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883) i nie będą w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018: | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress